odpady ovzduší voda chemické látky obaly poradenství azbest téma kontakt

 

 

Korkolit

 

 

Vlastnosti

Jedná se o izolační materiál na bázi korkové drti a pojiva na bázi hnědouhelného dehtu s vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU, PAH). Tento materiál byl použit jako obkladový izolační materiál na betonových, cihlových konstrukcích, na stropech i na střechách objektů.

Odpady obsahující PAU jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost - karcinogenita.

 

Výskyt

Tento materiál byl používán na konci 19. a počátkem 20. století. Jeho použití bylo především v průmyslových objektech, jako jsou pivovary, jatky apod., ale například i v muzeu. Výskyt byl však zjištěn i v obytných objektech.

 

Odstranění

Odpady a materiály obsahující PAU musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu v utěsnených obalech řádně označených.

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem PAU, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření. Při odstraňování částí stavebních kontrukcí kontaminovaných PAU, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí PAU a PAU vázaného na prach.

Mechanicky očištěné stěny (zbavené izolační hmoty) je třeba následně chemicky ošetřit.

 

 

< zpět na činnosti    

kontakt